ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด ภายใต้ชื่อกิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์ ดังนี้ - วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  รุ่นที่ ๑  ระยะที่ ๒  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐0นาฬิกา - วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  รุ่นที่ ๒  ระยะที่ ๒  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  รุ่นที่ ๓  ระยะที่ ๒  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา โดยในแต่ละรุ่นมีเด็กหรือเยาวชนเข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๒๕ – ๓๐ คน และบิดา/มารดา รุ่นละ ๒๕ – ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ – ๑๘๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิดมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนตามหลักจิตวิทยา และเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการอบรม แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยในการอบรมดังกล่าวมีนายสุวีร์  ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  เป็นวิทยากร และนอกจากนี้มีคณะผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยาประจำศาล และเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม  ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา