ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบ รุ่นที่ ๒  โดยมีนายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายมณฑล  ชัยมงคล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร ๖ คืน ๗ วัน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนเอง ฝึกความมีระเบียบวินัย ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางที่ดีขึ้น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๐ คน  ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา