ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสยมพร  วงศ์พยัคฆ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิด โดยได้เปิดโอกาสให้บิดา มารดา ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ณ ลานกิจกรรม เวทีอเนกประสงค์สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา