ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court ติดต่อ 044-952202-3 อีเมลล์ nksjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ตรวจสอบการจับและผัดฟ้อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
แบบฟอร์มคำร้องผัดฟ้องทางจอภาพ
 1. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีมอบตัว
 2. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีมอบตัว
 3. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีมอบตัว
 4. คำร้องผัดฟ้อง กรณีมอบตัว (ผ่าน มต.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีมอบตัว
 5. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีตรวจจับ
 6. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีตรวจจับ
 7. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีตรวจจับ
 8. คำร้องผัดฟ้อง กรณีตรวจจับ (ผ่าน ตจ.มาแล้ว)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีตรวจจับ
 9. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๑ กรณีส่งตัว
 10. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๒ กรณีส่งตัว
 11. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๓ กรณีส่งตัว
 12. คำร้องผัดฟ้อง+ขอส่งตัว (ไม่ได้ผ่าน มต. ครบ ๓๐ วัน มาผัด ๑)_คำร้องผัดฟ้องครั้งที่ ๔ กรณีส่งตัว
 13. บันทึกข้อมูลผู้ต้องหา (ใช้ประกอบในการยื่นคำร้องขอผัด 1 มอบตัวที่ครบกำหนด 30 วัน) ที่ไม่ได้ผ่าน มต.มาก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายสุวีร์ ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นายชยรัตน์ ศักดิ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ นางสาวชิสา เมธารัตนารักษ์  ผู้พิพากษา และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวนอกสถานที่  ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำฯ ในศาลจังหวัดพิมาย จำนวน ๒๒ ครอบครัว  และติดตามเยี่ยมบ้านเยาวชนและผู้ปกครอง ๒ ราย   ที่อาศัยอยู่ในตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิดและครอบครัวอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมให้มีคุณภาพและสามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมถึงให้การฟื้นฟูเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย
อ่านข่าว